Електротехнички факултет Бања Лука - Званична Интернет презентација
LatinicaEnglish
Мени

Административне службе факултета

Преглед факултетских служби

Деканат
Служба за пружање административно-правних услуга декану, продеканима и секретару.  Технички секретар прима странке у деканату и уговара састанке са деканом и продеканима, припрема састанке за декана и продекане, води сву кореспонденцију у деканату (улазно-излазну пошту, протокол) даје потребне телефонске и усмене информације странкама.
Технички секретар у деканату је Бранкица Опарница.

Секретар
Секретар факултета обавља управно-правне послове. У обављању руковођења радом служби за стручне и опште послове, ради на: организовању, обједињавању и надзирању рада служби Факултета, праћењу, проучавању и примјени прописа, припреми материјала за рад органа Факултета, изради општих аката Факултета и одлука органа Факултета, пружању стручне помоћи органима Факултета.

Секретар Факултета је Жељко Радановић, дипл. правник.

Рачуноводство
Служба рачуноводства се брине о материјално-економском пословању факултета. У обављању финанцијско рачуноводствених послова, ради на: 

праћењу и примјени прописа из те области, изради периодичних и годишњих финансијских извјештаја, евиднтирању свих књиговодствених промјена, обрачуну личних примања запослених,обезбјеђивању законитог располагања средствима Факултета идр.

Референт за књиговодствене послове је Милосава Радоњић, дипл. економиста.

Студенстска служба
Обавља послове уписа и исписа студената, евиденције о полагању испитакао и све друге административне послове око организовања наставе, испита и дипломских радова. Студентска служба ради све послове везане за студенте основних и постдипломских студија.

У Служби можете да добијете све потребне информације које се односе на:
- упис студија (предаја докумената, резултати квалификационог испита)
- испитне рокове
- пријаве испита
- упис и овјеру семестра
- посредовање у рјешавању права студената

На шалтеру службе можете добити све врсте увјерења и потврда, препис оцјена, план и програм студија.

Радно вријеме службе за студенте је 11,00-14,00 часова.

Особље:
- Зорица Стојаковић
- Душка Вујановић, референт

Библиотека

На простору од око 140 квадратних метара, библиотека је организована у сљедеће јединице: Каталошко одјељење, Одјељење за обраду грађе, Издаваоница и читаоница са 20 мјеста.

О фонду се корисници могу информисати у азбучном и стручном каталогу књига, азбучном, стручном и топографском каталогу периодике и насловном каталогу дипломских радова. Тренутно стање фонда је : око 13600 књига, 174 наслова периодичних публикација, око 1360 дипломских радова, извјестан број магистарских радова, докторских дисертација, пројеката, студија и елабората. Постојећи фонд користе сви запослени и сви студенти. Референтна грађа, периодика и читаонички примјерак монографских публикација на располагању је само у читаоници. Чланарине нема.

Библиотека сарађује, путем међубиблиотечке позајмице, са истим установама из Републике Српске и Србије и Црне Горе, као и са библиографско-информационим институтом Србије и Црне Горе.

У току је увођење информационог система Библиотеке, а у склопу исте опремљена је и нова модерна читаоница.


Рачунски центар
Служба за техничку подршку раду факултетских служби, одржавање опреме и интернет конекције 

Сва ауторска права задржана ЕТФ БЛ 2004.